Gullah New Testament - Sample Verses

For more information on the Gullah New Testament, click here

Mark 1:9-13

John Bactize Jedus an Satan Tempt Um
Matthew 3:13-4:11; Luke 3:21, 22; 4:1-13

9Jurin dat time Jedus come fom Nazareth town wa dey een Galilee. An John bactize um een de Jerden Riba. 10Wen John done bactize um, Jedus come op outta de wata. Jedus see de eliment open op an e see God Sperit da come down like a dob til e light pon um. 11Den one boice taak fom outta heaben say, “Ya me own Son. A da lob ya an ya da pledja me tommuch!”

12Dat same time God Sperit mek Jedus go eenta de wildaness. 13Jedus been dey een de wildaness foty day an foty night. An Satan beena try fa mek um do ebil. Jedus been dey wid dem wild animal. Bot de angel dem come ta Jedus an hep um.

John 1:1-5

De Good Nyews Bout Jedus Christ Wa John Write

De Wod wa da Gii Life

1Fo God mek de wol, de Wod been dey. De Wod been dey wid God, an de Wod been God. 2Fo God mek de wol, de Wod been dey wid God. 3Shru dat Wod, God mek ebryting. Ain nottin een de whole wol wa God mek dat been done dout de Wod. 4De Wod, e de one wa all life come fom. An dis life yah de life wa da mek all people see de light. 5De light da shine een de daak, an de daak ain neba been able fa pit out dat light.

1 Corinthians 15:1-8

Christ da Lib Gin

1Me Christian bredren, A wahn oona fa memba bout de Good Nyews wa A beena tell oona. Oona done tek um eenta oona haat. An dat mek oona keep on da bleebe an da stan scrong fa God. 2De wod wa A tell oona, dat de Good Nyews. An dat Good Nyews yah da sabe oona, ef oona stillyet keep on da memba um een oona haat, cep ef oona bleebe oda ting dat ain wot nottin.

3A come da tell oona dat wod wa dey done laan me. Dat wod wa betta faa mo den all oda ting, tell we dat Christ done dead fa sabe we fom we sin, jes like dey write een God Book. 4Dey bury um, an God mek um git op fom mongst de dead pon de tird day an lib gin, jes like dey write een God Book. 5Christ come an appeah ta Peter, an den noda time e appeah ta de tweb postle. 6Den e appeah ta mo den fibe hundud ob we Christian bredren, all at de same time. Mos ob dem people ain dead yet, bot some done dead. 7Atta dat, e appeah ta James. Den e appeah ta all de postle dem.

8Las ob all, e appeah ta me too, eben dough A been like somebody wa been bon at de wrong time.


BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License